OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

juni 2000 - OTM stelt het Mobiliteitsconcept voor

Inleiding

De mobiliteitsproblematiek komt meer en meer op de voorgrond als een groter wordende economische handicap waarbij we helaas moeten vaststellen dat, ondanks de vele publicaties, uitspraken, beloften, enz.. in de praktijk niets te bespeuren valt van activiteiten die oplossingen voorzien, alsook het ontbreken van een mobiliteitsconcept zowel van de Nationale als Europese overheden.

De politieke wil moet thans meer dan ooit aangewakkerd worden om een efficiënte oplossing te zoeken voor dit prangend probleem.

De tijd van grote studies is definitief VOORBIJ. Wij wachten in spanning op een doeltreffend ACTIE- TERMIJN PLAN, rekening houdende met alle recente publicaties en studies die een stijging van het goederenverkeer voorzien in de eerste volgende vijftien jaren van ongeveer 45%

Uiteraard is dit ook een problematiek waar onze organisatie direct bij betrokken is, gezien het uiteindelijk over onze bedrijfsgoederen handelt als schakel naar onze leveranciers en klanten.

In deze context is binnen de O.T.M. organisatie een werkgroep opgericht waarin zowel verladers als dienstverleners aan deelnamen om ons standpunt over deze problematiek kenbaar te maken.

De bedoeling van deze werkgroep was niet in herhaling vallen van al verschillende gepubliceerde voorstellen, maar bestaande documenten te gebruiken om deze aan te vullen of aan te passen met onze ideeën of voorstellen vanuit een praktijk gericht standpunt.

Als basis hebben we het VBO document steunende op een studie van prof. Thiry (ULG) en prof. Bauwens (UFSIA) met een 26 punten maatregelen cataloog genomen om verder te bewerken.

Verder willen wij dit document afstemmen met de Belgische beroepsfederaties, het VEV, en het VBO om aansluitend met EVO NL te trachten een Benelux standpunt te formuleren.

1. Infrastructuur werken / Signalisatie

- Raamschema opstellen: vb: Staatsinkomsten komende uit de sector wegvervoer gebruiken ten

gunste van het wegvervoer. Fondsen gebruiken waarvoor ze bestemd zijn

- Kostenbaten analyse t.o.v. de verschillende vervoersmodi en economische behoeften.

- Betere coördinatie en organisatie van de werken.

- Kwaliteit van nieuwe wegen en onderhoudswerken kunnen veel verbeteren (model: Zwitserland)

- Opstellen van een concept / prioriteitsplan in afstemming met de betrokken partijen volgens

economische noodzaak.

- Werken met grote verkeershinder zouden moeten gebeuren onder een 24 uren / 7 dagen regime

- Niet alleen de infrastructuur problematiek moet herzien worden, maar ook de bestaande wetten van

het goederenvervoer moeten consequent gerespecteerd en toegepast worden, zowel bij binnenlandse

als buitenlandse ondernemingen. De overtredingen moeten in evenredigheid beteugeld worden.

- Privé sector meer betrekken bij bepaalde werken (combinatie overheid / privé) sneller management

met grotere efficiëntie.

- Onder het begrip 'Infrastructuur' begrijpen wij ALLE vervoermodi, lucht, spoor, binnenvaart en

maritiem verkeer. Optimale verbindingswegen met samenhangende structuren.

- Invoeren van een soort Bonus-Malus systeem bij het uitvoeren van de werken.

- Bij aanbestedingen niet automatisch de voorkeur geven aan de goedkoopste maar meer nadruk op

kwaliteit en efficiëntie leggen.

- Betere bekendmaking van de werken via pers en TV met meer aandacht voor alternatieve wegen.

- Nergens zoveel verkeersborden als in België – werkt zeer verwarrend – met gevolg dat de

oorspronkelijke bedoeling verwaarloosd wordt.

- Grote elektronische aanwijzingen kunnen een alternatief zijn – meer gebruik van telematica bij

signalisatie.

- Efficiëntere begeleiding en controle.

2. Efficiënter gebruik van de infrastructuur

- Verzamelpunten (overheidssteun) creëren in Industriegebieden en stadscentrums

(SDC – Stadsdistributie centrum) die 24 -uren bediend worden en toegankelijk zijn in combinatie van

een soepele rij -en rusttijden wetgeving.

- Verladende bedrijven moeten hun mat -flow aanpassen: 1 verzamelpunt creëren die instaat voor de aan en uit leveringen voor die bedrijven die zich bevinden in een zelfde industriezone.

De verdeling van de goederen tussen de bedrijven die aangesloten zijn aan dit verdeelpunt gebeurt gedurende de normale werkuren met een pendeldienst.

Dit laat toe dat de bedrijven die niet kunnen omstellen op een 24 – uren dienst, toch kunnen aansluiten op deze flexibele werkwijze. Soepele distributie tussen de bedrijven onderling. Testproject opstarten met de overheid.

- Naar analogie van het Brucargo-model waar alle belangrijke luchtvrachtagenten verzameld zijn rond de luchthaven kan men overwegen of dit model ook niet op andere vlakken zou kunnen toegepast worden.

Het zou bijvoorbeeld denkbaar zijn dat men vooreerst moderne goederenstations bouwt of aanpast die centraal en dicht in de buurt van industriële centra / havengebieden liggen.

Deze goederenstations blijven bij voorkeur gescheiden van de spoorwegstations die begaan zijn met het

personenvervoer maar zijn er wel mee verbonden.

Rond deze goederenstations kunnen de transportbedrijven zich dan vestigen. Deze transportbedrijven verzorgen dan de pendeldienst in deze industriële zone. Door een soepel omslagsysteem op het verzamelpunt moet het mogelijk zijn dat:

1- De goederen die in de eigen regio moeten blijven direct toegewezen kunnen worden zonder verdere onnodige manipulaties.

2- De goederen bestemd voor andere regio's, omgeslagen worden naar het spoorverkeer. Het is

denkbaar dat het spoorverkeer gebeurt met eigen wagons, maar het zou ook mogelijk moeten zijn dat het ingezet transportmiddel van de vervoerder op een vlotte eenvoudige manier via het spoor zijn weg kan verder zetten.

Wanneer dergelijk landschap gerealiseerd is, moet het mogelijk zijn om aan de transportbedrijven de

"material handling" van de bedrijven integraal op een efficiënte wijze toe te vertrouwen (Outsourcing)

Er kan hierbij ook onderzocht worden of het niet zinvol is om opnieuw spoorlijnen aan te leggen, waardoor bepaalde bedrijven (industriële centra) weer direct verbonden zijn met het goederenstation. (Zou de geschiedenis zich niet opnieuw herhalen?)

Men moet misschien het principe van "de rijdende magazijnen via de weg" en de "nulvoorraden"

opnieuw definiëren.

Een verantwoorde voorraad in een consignatiemagazijn in de buurt van het eigen bedrijf is misschien zinvoller!

Dit systeem heeft ook nog de voordelen dat buiten de flexibele leveringstermijnen voor de vervoerder

minder leveringsplaatsen moeten aangedaan worden.

Heden moeten we dikwijls vaststellen dat "industriële parken" niet aangepast zijn aan een efficiënt en modern mobiliteitsplan. Model van inplanting nieuwe KMO / Industriële zone.

- Staatssteun bij het ontstaan van eventuele sociale problemen (bedrijfsflexibiliteit).

- Thuiswerk (waar mogelijk) promoten, motiveren met beloning door de overheid (telearbeid).

- Opbouwen van satelliet burelen / Business centers / Centraliseren van diensten (promotiecampagne).

- Openbare diensten moeten zelfde werkwijze volgen = 24 uren service van de douane diensten.

- Openbare diensten en industrie moeten beter geïntegreerd worden.

- Nachtdistributie ruimere mogelijkheden bieden.

- Consequente standpunten innemen in verband met het voorliggend wetontwerp voor beperking van het weekend vrachtverkeer.

- Betere spreiding van de arbeidstijd van het vervoer, behandeling en opslag. Daluren beter benutten.

Flexibele venstertijden in samenspraak met onze sociale partners.

- Openbaar vervoer organiseren op monorail!

- De bestaande luchthavens efficiënt uitbouwen voor pendelvervoer, dit zowel voor personen als voor

vracht (uitbreiden tot helihaven ?)

3. Telematica

- Grotere bijdrage voor de veiligheid van voertuigen en het verkeer algemeen.

- Efficiëntere benutting van de voertuigen – optimalisatie van de route en beladingsgraad.

- Subsidies – opleiding – ondersteuning noodzakelijk.

- Optimale benutting van het GPS Systeem.

- Kan de invoering van spraaktechnologie niet leiden tot verhoging van de mobiliteit?

4. Optimalisatie van de bestaande en nieuwe infrastructuur in combinatie met het openbaar vervoer

- Het principe van het inhaalverbod van vrachtwagens tijdens bepaalde tijdstippen van de dag

veralgemenen voor alle hoofdwegen in het land.

- De wegvakken die tijdens de spits verzadigd zijn, aanpassen door middel van rijstroken die

voorbehouden worden aan voertuigen die verscheidene personen vervoeren.

- Zou echter deel moeten uitmaken van een totaal mobiliteitsconcept

- Fiscale verzekeringsaspecten van carpooling!

- Carpooling aantrekkelijk maken (Overheid / Bedrijfsleven) Motivatie campagne.

- Makkelijk bereikbare en bewaakte parkeerruimte aanleggen in de buurt van openbaar vervoer.

- Welke service voor welke prijs?

- Wat bestaat reeds? En hoe dit uitbreiden / aanpassen?

- Taxi's dereguleren om deze aantrekkelijker te maken en hun complementariteit met het overige

gemeenschappelijk vervoer te vergroten.

- Een combinatie / samenwerking tussen deze 2 vervoersmogelijkheden moet mogelijk zijn.

- Een praktische toepassing zoals trein – taxi ticket kan overwogen worden.

- Stadsvervoer optimaliseren

- Bij stadsvoertuigen kan een combinatie van personen en goederen overwogen worden.

- Stadsnetwerken optimaliseren / aanpassen vb. luchtrails.

- Bij nieuwe verkavelingen zou een efficiënt mobiliteitsplan moeten bijhoren.

- Auto, en buspooling voor scholen – verspreide aangepaste begin en sluitingstijden.

- In de zones met drukke economische activiteiten (havens, industrie – en handelszones enz.) routes

voor zwaar verkeer aanleggen, teneinde de plaatsen voor levering en omhaling van goederen bereikbaar te houden voor de voertuigen met grote capaciteit. Scheiding tussen vracht- en personenvervoer.

- De bouw en de ontwikkeling van multimodale terminals aanmoedigen om de kosten en risico's van overslag van de goederen van de ene naar de andere vervoerswijze te verminderen, teneinde het gebruik van iedere vervoerswijze te optimaliseren.

- Toegangswegen van en naar de terminals moeten aangepast worden aan de noden en behoeften.

- Idem stockage ruimten in de terminalgebieden.

- Het Europees havenvervoer organiseren met een modern en snel kustvervoer?

- In gebieden met hoge verkeersdichtheid systematischer gebruik maken van het ondergronds vervoer en het vervoer over de binnenwateren, vb. voor het geregeld reizigersvervoer, voor post en pakjes, enz.

- Efficiëntere samenwerking tussen overheid wetenschap en industrie voor ondergrondse logistieke

Systemen.

- Pilootproject starten zie proefproject tussen de bloemenveiling van Aalsmeer en de luchthaven.

- Geautomatiseerde systemen voor de toegang tot goederen opslagzones ontwikkelen, zoals in sommige al het geval is, ook moeten de autoriteiten geautomatiseerde vervoerdocumenten aanvaarden die opgemaakt zijn op basis van gegevens die van computer naar computer zijn doorgezonden.

-Het is een industriële noodzaak geworden de automatisering mogelijkheden die bestaan optimaal te gebruiken, waaronder de geautomatiseerde documentenstroom tussen verschillende diensten dit zowel in- als extern.

5. Betere integratie van spoor en binnenvaart in de goederenstromen

- Moet aansluiten in een Europese context.

- Diensten moeten ook 24 uren ter beschikking staan (sluiswachter, douane enz.).

- Personen, cargo vervoer = afzonderlijke problematiek.

- Meer private impact (management).

- Indien de spoorproblematiek een doeltreffende oplossing biedt die dicht de service (termijn –

huis / huis problematiek en kosten) van het wegvervoer benadert kan dit een efficiënte alternatieve of

gecombineerde oplossing geven.

- Spoor moet industrie volgen.

Wij willen toch ook nog verwijzen naar een EU- onderzoek naar betrouwbaarheid en prijs, uitgevoerd door Prof. Dr. C.B. Tilanus hoogleraar Technische Bedrijfskunde aan de universiteit van Eindhoven, waarbij volgende conclusies naar voor kwamen:

"Waarom lukt het de overheid niet om de vracht van de weg op de trein te krijgen?

Omdat de trein geen alternatief is voor distributie en omhaling en omdat twee keer overslag wordt bespaard als de vrachtwagen dan maar meteen van A naar B rijdt. Bovendien is de 'afstand' met de trein onbetrouwbaar, inflexibel, arrogant, chaotisch en ook nog eens duur. Dus modal shift mislukt en blijft mislukken. Alleen als de overheid, door mismanagement van het verkeer, het wegvervoer nog meer in het honderd zou laten lopen dan het er bij de spoorwegen aan toegaat, dan zouden de vervoerders noodgedwongen op de trein overstappen".

6. Europese uniformiteit

- Het is een prioritaire noodzaak dat dringend werk gemaakt wordt van Europese normen of standpunten in verband met:

- Mobiliteitsplan

- Fiscale vastleggingen voor het goederenverkeer.

- Aangepaste en praktische wetgeving voor het goederenverkeer.

Deze standpunten zijn zeer belangrijk, zeker in de huidige concurrentie en de logistieke kostendruk in de bedrijfssectoren ten opzichte van onze belangrijke handelspartners.

7. Besluiten

- Permanent overleg / controle orgaan zou moeten gestart worden waar ALLE betrokkenen partijen die

met het fenomeen mobiliteit te doen hebben, vertegenwoordigd zijn.

- Onder "ALLE" verstaan wij: overheid met direct beslissingsrecht, praktijk mensen die dagelijks met de goederenstromen te doen hebben, en mensen uit de bedrijfswereld.

- Eenduidige vastlegging van de politieke verantwoordelijken in ons land zowel op Federaal als op Gewestelijk vlak (Teveel personen moeten hun zeg hebben)

- Opstellen van een actietermijn plan gekoppeld aan een NEUTRAAL audit team die controle uitoefent, enerzijds op de gemaakte afspraken en anderzijds op de voorziene financiering.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1