OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

AADA bespreekt het beleidsplan met de Industrie tijdens het Strategisch Comité van het Nationaal Forum

import exportBron: OTM - Lennart Heip – 15/10/15

Op 29 september heeft de Algemene Administratie Douane en Accijnzen het tweede strategisch comité van het Nationaal Forum van 2015 georganiseerd. Tijdens een druk bijgewoonde vergadering hoorden we onder meer van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt en van de administrateur generaal van AADA, Noël Colpin, de stand van zaken van het beleidsplan inzake douane en accijnzen.
Daarbij werd op volgende onderwerpen nader in gegaan:

 •  Evaluatie van stand van zaken prioriteiten beleidsnota
 •  Kantoren met uitgebreide bevoegdheid
 •  Directe en indirecte vertegenwoordiging
 •  UCC begeleidingstraject
 •  System Based Approach en dual use
 •  Self Assessment en Centralized Clearance
 •  Professionele diesel
 •  Fiscale zegels
 •  Cross-check bij uitvoer van accijnsgoederen
 •  Papierarm transitvervoer

Uit de toespraak van de minister werd duidelijk dat het beleidsplan on-track is. Van de 136 actiepunten die in het strategisch plan geformuleerd zijn, zijn 52 gepland voor 2015, waarvan er reeds 25 afgewerkt zijn. Het gaat ondermeer om de vernieuwde internetsite en het uitbreiden van de bevoegdheden van de lokale douanekantoren.

De minister trok tijdens zijn toespraak de parallel met de rondetafel die enkele weken geleden in de haven van Antwerpen met de Industrie doorging. De vier thema’s die daar behandeld werden, kwamen hier terug.
Als eerste werden de noodzakelijke verbeteringen op IT-gebied die UCC moeten faciliteren, aangehaald. Het is duidelijk dat dit een uitdaging wordt, mede gezien de budgettaire beperkingen. Ten tweede werd het thema verantwoordelijkheden van scheepsagenten en expediteurs besproken, waarbij een inperking hiervan het voornaamste punt was. Het derde punt dat aan bod kwam was UCC. In zijn volledige uitwerking is de verwachting dat UCC de bureaucratie zal verminderen. Maar dit vergt wel een actieve begeleiding van economische operatoren. Hiertoe zal AADA een traject starten dat loopt van 2016 tot 2020 en dat zich toespitst op de havens, koeriers, industrie en Europese distributiecentra. En tenslotte is veiligheid van de supply chain en bestrijding van fraude en namaak eveneens een belangrijk item in dit kader.

Daarna werden de verschillende hierboven aangehaalde punten een voor een behandeld. Rode draad door het geheel is dat AADA bereidheid heeft getoond en zal blijven tonen om met de verzuchtingen van de Industrie rekening te houden. Budgettaire beperkingen in met name de ontwikkeling van de performante IT-infrastructuur die voor UCC noodzakelijk is en die tevens het aantal controles beter moet toespitsen op de ladingen die het meest risicovol zijn, wordt daarbij door de Industrie aangehaald als de voornaamste bottleneck, kort gevolgd door de impact van de vergrijzingsgolf die AADA de komende jaren zal treffen.
Enkele belangwekkende aspecten die behandeld werden zijn:

 •  Directe en indirecte vertegenwoordiging:
  o De noodzaak voor gescheiden kredietrekeningen zorgt voor de nodigde bezorgdheid zowel bij de overheid als bij de dienstverleners;
  o De erkenning van reeds erkende douane-expediteurs als douanevertegenwoordigers wordt automatisch toegekend voor 3 jaar, tijdens dewelke de douanevertegenwoordiger ofwel een bewijs van AEO erkenning of een bewijs van voldoende kennis van de reglementering moet voorleggen;
  o Nieuwe douanevertegenwoordigers moeten onmiddellijk aan deze vereisten voldoen bij aanvraag voor erkenning;
 •  UCC begeleidingstraject:
  o De verwachting is dat het nog enkele maanden zal duren voor de definitieve uitvoeringswetgeving gepubliceerd zal worden;
  o Het werkprogramma van UCC, met name op IT-gebied, wordt vrij strak gezien de technische specificaties minstens 24 maanden voor de ingebruikname van elke module gepubliceerd moeten worden;
  o De wijzigingen die OTM reeds in de voorgaande Krant van de Verlader gepubliceerd heeft worden hier bevestigd;
  o OTM blijft actief meewerken in de UCC begeleidingsgroep;
 •  Self Assessment & Centralized clearance:
  o Centralized clearance omvat zowat alle douaneprocedures (behalve transit) die door het vergunningverlenende kantoor kunnen uitgevoerd worden i.p.v. het bevoegde kantoor voor de aangewende douaneprocedure, zelfs als die in een andere lidstaat van de EU gelegen is. Enkel transit is uitgesloten;
  o De voorwaarden zoals die reeds eerder door OTM gecommuniceerd werden, worden bevestigd (AEO-C, borgstelling, …);
  o Moet ten laatste eind 2020 mogelijk zijn voor de volledige EU, dit is immers het moment dat de IT-systemen van alle lidstaten op elkaar afgestemd moeten zijn;
  o Vervangt de SASP-procedure waarvan België er momenteel 10 toegekend heeft, in 6 een deelnemende lidstaat is en 12 in aanvraag heeft;

Tenslotte werden nog een tweetal proefprojecten besproken waarin AADA met de industrie heeft samengewerkt om papierarm vervoer mogelijk te maken. Het project met de lichter Mureen tussen Antwerpen en Rotterdam verloopt momenteel zo gunstig dat gekeken wordt naar uitbreiding naar andere lichters. Ook het uitbreiden  van de papierloze afhandeling naar aankomende zendingen voor import in Antwerpen en Zeebrugge staat op de agenda. Het papierloos verwerken van niet grensoverschrijdend lichtertransport staat ook op de wenslijst, maar zonder concrete datum.
Het proefproject met DHL voor papierarm vervoer tussen Brussel en Schiphol, waar aan de CMR een lijst met barcodes en MRN-nummers gehecht werd ter vervanging van de individuele EAD’s van alle zendingen, heeft niet geleid tot problemen met de douaneprocedures, maar het leverde wel een extra administratieve handeling voor DHL waardoor het project geen onverdeeld succes was. Er wordt evenwel een vervolg aan gebreid, in eerste instantie voor papierloos douanetransport binnen België en later opnieuw grensoverschrijdend.

Ons standpunt

OTM erkent en waardeert de inspanningen die AADA doet om naar de stem van de verlader te luisteren. Verschillende projecten en plannen houden expliciet rekening met de wensen en verzuchtingen van de verladers. We delen echter wel bezorgdheid als het gaat over de kanteling en pensioneringsgolf die eraan komt. Ook de ambitieuze plannen met de UCC kunnen slechts slagen als de IT-infrastructuur tijdig klaar is, en hier is de vrees dat budgettaire beperkingen een streep door de rekening kunnen trekken waardoor de lasten van de nieuwe UCC, zoals onder meer het afschaffen van entrepot D en first-sale rule, gerealiseerd worden terwijl de lusten zoals Centralized Clearance er niet komen. OTM zal daarom ook in de toekomst waar mogelijk deze samenwerking verder ondersteunen en uitdiepen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1