OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Internationale handel & douane

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

De implementatie van AIS/ICS

Strategie voor de implementatie van AIS/ICS fase 1, AES/ECS fase 2, EORI, NCTS

Bron: 2009 - Noël Colpin

Met deze nota wordt meer concrete informatie geleverd ter aanvulling van de op internet gepubliceerde nota ten behoeve van de Belgische marktdeelnemers van 28 maart 2009. Deze informatie betreft in volgorde bij invoer het AIS.ICS fase 1 en bij uitvoer AES/ECS fase 2. Vervolgens wordt ook informatie geleverd voor NCTS fase 4 en voor EORI.(identificatienummer van de aangever).

 1. AIS/ICS fase 1

In pakket 2 van PLDA is het inzenden van een entry summary declaration of summiere aangifte bij binnenkomst (ENS) voorzien. Dit onderdeel – beperkt tot de maritieme sector - kan nu reeds door de handel worden getest. De levering van full AES/ICS fase 1 is voorzien op 1 oktober 2009. Vanaf die datum zullen alle gegevensuitwisselingen in het kader van AIS/ICS fase 1 door de handel kunnen worden getest. De latere overstap van de indiening van de ENS in de productieomgeving hangt af van het resultaat van de gedane testen en de overeenstemming die daaromtrent met de handel kan worden bereikt. berichten uit te wisselen in een productieomgeving. De overgangsperiode binnen dewelke die overstap dient te gebeuren loopt tot 31 december 2010. Pakket 2 van PLDA voorziet tenslotte ook in een upgrade van de CUSREP/CUSCAR berichten gebruikt in de maritieme sector. Concreet betekent dit dat de thans daarvoor gebruikte versie D96B wordt aangepast naar D04A en dat bijkomend een aantal bijkomende data elementen worden gevraagd voor statistische doeleinden. Deze bijkomende statistische informatie moet leiden tot de afschaffing van het manueel voorleggen van de IMOFAL1 (vroegere Benelux 20).

 1. 2AES/ECS fase 2

Het indienen van de EXS ( Export summary declaration) Voor een goed begrip met de exit summary declaration of summiere aangifte bij uitvoer (EXS) wordt niet de ladingslijst bij uitvoer bedoeld en ze dient slechts te worden ingezonden voor die zendingen die niet het voorwerp uitmaken van een PLDA aangifte ten uitvoer (of voor wederuitvoer). Voor het indienen van het EXS wordt door de EU een overgangsperiode voorzien van 1/7/2009 tot 31/12/2010 of m.a.w. er is geen verplichting voor de handel tot het indienen van het EXS op 1/7/2009. Het systeem MASP-PLDA voorziet in de mogelijkheid dat vanaf 1/07/2009 een EXS kan worden ingezonden ofwel door de aangever ofwel door het office of lodgement. België profileert zich eveneens als office of lodgement. De full AES/ECS fase 2 zal echter slechts ter beschikking van de handel kunnen zijn vanaf 1 oktober 2009.

 1. Het indienen van de aangifte ten uitvoer/wederuitvoer

Het elektronisch indienen van de aangifte ten uitvoer/wederuitvoer, met inbegrip van safety en securitygegevens, wordt verplicht vanaf 1 juli 2009. Geen uitzonderingen worden toegestaan. Voor de vereenvoudigde procedures wordt verwezen naar de dienstnota van 27 maart 2009. Het UGD (Uitvoer Geleide document) in de huidige vorm kan blijvend gebruikt worden. Door het inbrengen van de safety en securitygegevens moet het berichtenverkeer met betrekking tot de indirecte uitvoer tussen de lidstaten onderling worden aangepast aan de safety en security regels. Deze wijzigingen hebben echter geen impact op de formaliteiten voor de handel.

 1. Het bevestigen van de aankomst van de goederen op het kantoor van uitgang met het oog op de uitvoer/wederuitvoer.

Het bevestigen van de aankomst van de goederen op het kantoor van exit met het oog op de uitvoer/wederuitvoer kan nu reeds gebeuren via PLDA WEB en dit zowel door de handel als door de douane. De elektronische bevestiging van die aankomst is.vanaf 1/7/2009 verplicht. Het pakket 2 van PLDA ook in een B2G toepassing voor het bevestigen van de aankomst. Van deze mogelijkheid kan door de handel worden gebruik gemaakt vanaf 1 juli 2009. Het gebruik is echter beperkt tot de zeehavens en gebeurt op basis van CODECO IN en IFTSTA. De ingebruikname van de B2G toepassing vergt een voorafgaandelijk akkoord van de douane.

 1. De risicoanalyse en release fase

Voor 1 juli 2009 verandert er het vlak van de risicoanalyse en de vrijgave (release) niets voor de handel. De risicoanalyse is een recht van de Administratie en de release wordt enkel aan de aangever medegedeeld.

 1. Het indienen van de ladingslijsten bij uitvoer

Het indienen van de ladingslijst bij uitvoer is eveneens voorzien in pakket 2 van PLDA en staat reeds ter beschikking voor het uitvoeren van testen. De overstap naar de elektronische uitwisseling in operationele omgeving zal in overleg met de handel gebeuren. Voor de maritieme sector dienen samen met de ladingslijst bij uitvoer ook een aantal bijkomende data elementen ten behoeve van de uitvoerstatistiek te worden opgegeven.

 1. Het bewijs van uitgaan van de goederen

Het bewijs van uitgaan buiten het douanegebied van de schepen waarop de goederen geladen zijn, is binnen de havengemeenschap de verantwoordelijkheid van de havenuitbater. In het kader van ECS fase 1en PLDA zal de douane via PLDA WEB, per aangifte, het uitgaan van de ten uitvoer aangegeven goederen bevestigen. Dit blijft voorzien ook na 1 juli 2009. Binnen PLDA pakket 2 is ook de mogelijkheid voorzien dat het uitgaan van het schip via B2B door de havenuitbater aan de douane wordt medegedeeld. Deze faciliteit is beschikbaar op 1 juli 2009 maar zal enkel geactiveerd worden in overleg met de betrokken havenuitbaters. Trouwens het opstarten van deze B2B interface heeft slechts zin voor zover ook de ladingslijsten bij uitvoer elektronisch worden ingediend. De volledige implementatie van AES/ECS fase 2 is voorzien om ter beschikking van de handel te worden gesteld op 1 oktober 2009. De Administratie wenst erop te wijzen dat al de mogelijkheden die voor datum van 1 juli 2009 reeds ter beschikking van de marktdeelnemers werden gesteld in het kader van de overgangsmaatregelen voor de implementatie van ECS fase 2 moeten worden gezien.

 1. NCTS fase 4

Het elektronisch indienen van de doorvoeraangifte, met inbegrip van safety en security informatie, zal vanaf 1 juli 2009 door NCTS worden ondersteund voor de B2G toepassing. De gebruikers van de WEB applicatie of van PLDA zullen enkel doorvoeraangiften kunnen insturen zonder safety en security informatie. De safety en security data elementen zijn niet verplicht binnen NCTS. Ook vanaf 1 juli 2009 - maar zonder onmiddellijke impact voor de handel - worden alle doorvoeraangiften met gevoelige goederen doorgezonden aan OLAF en wordt een nieuwe nasporings- en invorderingsmodule in gebruik genomen.

 1. EORI
 2. Toestand op 1 juli 2009

Het gebruik van het EORI nummer is verplicht voor AIS/ICS fase 1, AES/ECS fase 2 en NCTS. Voor de invoeraangiften op enig document aangemaakt via PLDA moet dus het EORI-nummer worden gebruikt. Voor de te vermelden buitenlandse identificatienummers op een invoeraangifte verandert er voorlopig niets. Om technische redenen verandert er voorlopig niets op het vlak van de elektronische summiere aangiften voor tijdelijke opslag ingediend in de zeehavens Antwerpen, Gent en Zeebrugge en de luchthaven Brussel nationaal.

 1. Procedure voor verkrijgen van EORI nummer

Alle reeds gekende Belgische bedrijven zullen automatisch geregistreerd worden in EORI. De registratie zal gebeuren op basis van hun KBO nummer. Deze bedrijven zullen hiervan begin juni 2009 per brief op de hoogte worden gesteld. Bedrijven die niet automatisch werden geregistreerd zullen zich voor het tijdstip van het indienen van douaneaangiften verplicht moeten registreren bij de cel EORI van het Enig Kantoor der Douane en Accijnzen, met een registratieformulier dat binnenkort op de website van het MASP (www.masp.belgium.be) zal beschikbaar zijn.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1