OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

2009_Via multimodaliteit naar meer mobiliteit

VIA MULTIMODALITEIT NAAR MEER MOBILITEIT

UITGANGSPUNTEN VAN O.T.M. BIJ DE BENADERING VAN MULTIMODALITEIT

O.T.M. Belgian Shippers' Council is van mening dat multimodaliteit, co-modaliteit, intermodaliteit, of hoe we het geïntegreerd gebruik van verschillende verkeersmodi ook willen noemen, een essentieel element is – of zou moeten zijn – van een brede mobiliteitspolitiek.

Voor dergelijke mobiliteitspolitiek heeft O.T.M. in het verleden reeds herhaaldelijk, onder andere in zijn mobiliteitsconcept, een aantal uitgangspunten geformuleerd. Een aantal van deze uitgangspunten lichten we hier opnieuw toe.

1) Uitbreiding vervoerscapaciteit

De capaciteit en kwaliteit van ALLE vervoersmodi moet worden uitgebreid, om de economische vooruitzichten van 2030/2050 te kunnen warmaken. Het is een illusie te denken dat een verhoging van de economisch activiteit kan losgekoppeld worden van toenamen van goederen- en personenstromen.

Het is dus van het grootste belang dat alle intiatieven van alle vervoersmodi ondersteund worden. Daarbij mag de uitbreiding van de capaciteit van de ene modus niet worden beschouwd en behandeld als concurrent van de andere transportmodi.

O.T.M. stelt vast dat in bepaalde kringen nog steeds gedacht wordt vanuit dergelijke valse vooroordelen. Proeven met ecocombi's bijvoorbeeld, worden beschouwd als concurrentie voor andere modi. Wie in dergelijke termen blijft denken en spreken, werkt uitbreiding van de vervoerscapaciteit tegen.

2) Complementariteit van de verschillende vervoersmodi

Bij het organiseren van vervoer van goederen, moet het gebruik van de verschillende vervoersmodi op elkaar worden afgestemd. Complementariteit moet worden bewerkstelligd. Momenteel is daar amper sprake van: enerzijds richten de uitbaters van spoor en binnenvaart zich enkel op hun eigen modus en bekijken ze het vervoer van goederen over de weg uitsluitend als ondergeschikt aan hun modus, nl. voor aan- en afvoer van goederen. Anderzijds moeten dienstverlenende actoren in het logistieke proces uit hun traditionele niches treden. Kortom door alle betrokken partijen moeten oplossingen uitgewerkt worden, waarbij aan verladers geïntegreerde multimodale diensten worden aangeboden.

3) Betere benutting van de infrastructuur.

Onder deze titel kunnen heel wat initiatieven ondergebracht worden:

reductie van leegritten door betere afstemming tussen dienstverleners en verladers;andere benadering van vervoer van goederen: bundeling van goederenstromen (zie hiervoor bijvoorbeeld het O.T.M.-duurzaamheidsproject), verzamelpunten creëren, transportbesparing door reductie van volumes, langere openingstijden voor laden en lossen, alsook langere beschikbaarheid van douanediensten...bij de benutting van de spoorinfrastructuur moet goederenvervoer een ruimer aandeel krijgen, zodat vaste dienstregelingen kunnen gegarandeerd worden; vaste corridors voor goederenvervoer en nachtelijke trajecten moeten vastgelegd worden.

4) Rol van de overheid

De rol van de overheid – of overheden voor wat betrteft de Belgische context – moet van die aard zijn dat de voorwaarde voor de realisatie van de toekomstige economische groei gerealiseerd worden. Wanneer de overheid jobs wil creëren, betekent dit dat personen zich moeten verplaatsen en dat goederen moeten worden vervoerd.

Penaliserende maatregelen (cfr. Eurovignet) werken contraproductief en dragen op geen enkele manier bij tot een betere mobiliteit. Integendeel, zij verhogen enkel de kosten voor de ondernemingen en dragen er enkel toe bij dat bedrijven zich uiteindelijk elders zullen gaan vestigen.

Men moet zich realiseren dat - zelfs als er complementariteit tussen de modi zou gerealiseerd worden - er bepaalde goederenstromen altijd via wegvervoer zullen blijven "reizen". Wanneer dus dergelijke penaliserende maatregelen (Maut, Eurovignet) worden aangewend om bepaalde modi (spoorvervoer bvb.) uit te bouwen, zal dit enkel ten goede komen aan die stromen die nu reeds deze modus gebruiken. Andere goederenstromen zullen niet bereikt worden, omdat de voorwaarden om die te bereiken (zie hierboven), niet gerealiseerd worden.

O.T.M. vraagt derhalve stimulerende maatregelen: wanneer een bedrijf kan aantonen dat het door "slim transport" minder "ton/km" veroorzaakt, verdient dit bedrijf een premie.

Met belangstelling kijkt O.T.M. uit naar welke strategieën de overheden zullen uitwerken om de toekomstige economische groei met een geïntegreerd mobiliteitsbeleid te ondersteunen.

Chris Temmerman

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1