OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Veiligheid en security

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Commissie Beveiligde parkings juli 2009

cijfers ladingdiefstal ivm verplaatsingseffect

- Zoals gevraagd tijdens de vorige vergadering voerde ADVP een onderzoek uit naar een eventueel verplaatsingseffect, op basis van de cijfers van het ANG. Er wordt immers gevreesd dat zich n.a.v. bewaakte parkings langsheen de autosnelwegen, een verplaatsingseffect zou voordoen naar andere locaties zoals bijvoorbeeld het secundaire wegenstelsel, of industrieterreinen.

- Een eerste grafiek (lager) toont het aantal ladingdiefstallen in België van 2005 tem 2008. Het betreft hier niet enkel diefstal langsheen de Belgische autosnelwegen, maar diefstal om het even waar op het Belgisch grondgebied. U zal allicht meteen merken dat de algemene tendens hier overeenstemt met de cijfers voor diefstal uitsluitend langsheen autosnelwegparkings, zoals die in het verleden reeds menigmaal werden voorgesteld. Maar er is een merkwaardigheid wat betreft de absolute aantallen : in deze grafieken wordt een cijfer opgegeven voor het hele grondgebied, nochtans ligt de absolute waarde ervan in de buurt van wat we tot nu toe steeds hebben aangenomen voor wat betreft diefstal op autosnelwegparkings. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de cijfers voor diefstal op autosnelwegparkings worden aangeleverd door de DGJ/DJB, de hier voorliggende cijfers door ADVP. Ander bronnenmateriaal, andere resultaten, maar zoals u ziet, toch eenzelfde tendens. Aangezien de vraag werd gesteld om naar een verschuivingseffect te peilen, m.a.w. een tendens, stellen wij ons tevreden met een acurate weergave van de tendens en hechten wij voor wat betreft de hier voorliggende cijfers ladingdiefstal volledig grondgebied minder belang aan de absolute waarden.

- Als conclusie van het cijfermateriaal, meerbepaald de tweede (2008) en derde (2007) grafiek (lager), kan gesteld worden dat er zich geen verplaatsingseffect voordoet momenteel. Men kan uiteraard ook makkelijk argumenteren dat er nog geen bewaakte parkings operationeel waren in 2007-2008, en dus in deze cijfers nog geen verplaatsingseffect kan optreden. Maar er werd in de vorige vergadering gevraagd om te waken of er geen verschuivingseffect zal optreden, u mag dit cijfermateriaal dan ook als een nulmeting beschouwen. We zullen in de toekomst dan ook op regelmatige basis de oefening overdoen.

Stand van zaken proefprojecten

- Wetteren : een firma werd geselecteerd, zoals het er nu uitziet blijft de vooropgestelde timing gerespecteerd.

- Minderhout : eind dit jaar moeten de offertes binnen zijn.

- Rekkem/Postel : het antwoord van de Franse douane is binnengekomen, zij vragen slechts een zeer beperkte aanpassing (teneinde het akkoord van '62 te respecteren).

- Wallonië : geen verandering in de stand van zaken.

Op naar een nieuw classificatiesysteem?

- Op 25/06 kwam de advisory board van LABEL samen. Tot nu toe hield ons overlegplatform vast aan onze 3 categoriën zoals uitgewerkt in de conceptnota. Maar uit deze laatste samenkomst van LABEL bleek dat we moeten overwegen om vroeger dan gedacht naar een synergie te streven. Dit wil niet zeggen dat we het ontwerp van LABEL blindelings overnemen, daarvoor vertoont het naar ons mening nog teveel tekortkomingen. ADVP heeft wel een nieuw ontwerp gemaakt, dat een synthese tracht te zijn tussen onze drie categoriën uit de conceptnota, en de categorieën van LABEL. Dit ontwerp ligt nu op tafel, en is onderwerp van discussie vandaag, binnen ons overlegplatform.

Indien over dit ontwerp een eensgezindheid kan gevonden worden binnen ons overlegplatform, zullen wij niet alleen dit ontwerp verder als referentie voor onszelf hanteren, maar bovendien ook met dit ontwerp het project van LABEL trachten te beïnvloeden, net zoals we dat in het verleden reeds deden. Niks garandeert dat we hierin ook zullen slagen, en dat we alsnog zullen moeten veranderen, willen we conform zijn met Europa. Maar naast conformiteit is ook de kwaliteit van ons classificatiesysteem van belang, en als dit een dynamisch proces eist dat enige flexibiliteit vraagt, moeten we hiervoor gaan.

Immers, ook bij LABEL is men zich er van bewust dat er nog moet gesleuteld worden aan de formule : "...Therefore LABEL has defined also other levels. They are perhaps not fully logical for now, but enough to move on. During the process of certification we will see how many TPAs will live up to what levels. Rob De Leeuw van Weenen informs everyone that WP6 will deal with this and an entire AB meeting will be dedicated to this aspect. (uit verslag advisory board 25 juni 2009) "

- Het ontwerp werd voorgesteld aan de aanwezige leden van het overlegplatform, en werd na overleg, mits enige lichte wijzingen, aangenomen. U kan het nieuwe ontwerp hier lager vinden, voorafgegaan door een aantal bemerkingen ter verduidelijking. Vanaf heden gelden dus niet langer de drie categoriën uit de conceptnota als Belgisch classificatiesysteem, maar wel het model zoals u het hier aantreft. Mochten er nog opmerkingen zijn, zijn deze uiteraard welkom. Maar dan wel liefst vroeger dan later, aangezien we ons lobbywerk bij LABEL zo spoedig mogelijk wensen aan te vangen.

- In bijlage (helemaal onderaan dit document) vindt u bovendien een overzicht van de verschillende modellen van classificaties die momenteel circuleren en die een rol speelden in het tot stand komen van ons eigen nieuw model. Dit kan helpen om de opmerkingen bij het nieuwe voorstel, zoals ze hieronder geformuleerd zijn, te begrijpen.

Een eerste bijlage geeft schematisch ons "oud" 3-categorieën-model weer. Een tweede bijlage geeft een schematische voorstelling van het SETPOS project weer. Belangrijk om weten is dat LABEL deze indeling van SETPOS quasi ongewijzigd heeft overgenomen voor wat betreft haar eigen hoogste twee categorieën. De derde bijlage geeft het LABEL project schematisch en in detail weer. Omdat deze tabel niet de meest overzichtelijke is (maar wel volledig), geven we u ook nog tot slot een synthese ervan in een daaropvolgende bijlage, nummer vier. Deze samenvatting brengt onvermijdelijk interpretaties met zich mee, aangezien LABEL enkele logische imperfecties heeft, die bijgevolg niet anders kunnen dan geïnterpreteerd worden. Wij kozen hier voor een kritische interpretatie en lieten geen ruimte voor twijfel of dubbelzinnigheid. Het is vooral deze vierde bijlage en de eerste bijlage, die van belang zijn om te begrijpen hoe we tot ons nieuw model zijn gekomen.

- Opmerkingen bij ons nieuw model en hoe het tot stand kwam:

1. Even een korte voorgeschiedenis om het geheugen op te frissen :

Europa schrijft ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van ons intussen "oud" model een "call for proposals" uit (een wedstrijd zeg maar), die gewonnen wordt door het consortium SETPOS. Zij krijgen een dubbele opdracht : enkele conrete proefprojecten van bewaakte parkings doorheen Europa opzetten (een vijftal), en een model uitwerken dat de veiligheidsaspecten in categorieën opdeelt. Al gauw blijkt echter dat dit model heel strenge categoriëen oplegt, dit is ook meteen de voornaamste kritiek op SETPOS. Europa schrijft een tweede call for proposals uit, ditmaal gewonnen door het consortium LABEL. Binnenlandse Zaken, ADVP, schrijft zich in in de advisory board van LABEL. LABEL krijgt een dubbele opdracht : het aspect "dignity and comfort" van de chauffeur te integreren, en na te denken over een communicatienetwerk voor de gebruiker, en zo meteen ook verdere versnippering van verschillende modellen en initiatieven te voorkomen. De eerste doelstelling concretiseert zich in een nieuw, dubbel (1 tot 5 slotjes als symbool voor veiligheid, 1 tot 5 sterretjes als symbool voor comfort) model van categorieën, dat ook meteen enkele "lagere" categorieën toevoegt aan het originele SETPOS verhaal, en dit onder invloed van de advisory board. De tweede doelstelling, waar naar ons mening de echte meerwaarde van LABEL ligt, is de creatie van een interactieve website (truckinform.eu) met een opsomming van alle bewaakte parkings in Europa.

2. SETPOS omschreef zijn categoriën te streng naar ons mening, zo streng dat allicht geen enkel in België gepland project zou voldoen aan zelfs maar de laagste categorie. LABEL voegde op ons aandringen drie lagere categorieën toe in hun ontwerp, terwijl ze zich voor hun twee hoogste op SETPOS baseerden. Een stap in de goede richting, maar wij vinden de gebruikte criteria voor de drie laagste categorieën ontoereikend om de volgende redenen:

i. cat1 is te flauw (zie lager)

ii. cat2 & 3: het principe waarop de camerabewaking wordt toegepast is zinloos (richten naar de omheining zonder dat je weet wat er op je parking zelf gebeurd en er steeds vrije, ongecontroleerde toegang is).

iii. cat2 & 3: het element bewaking is onvoldoende duidelijk gedefinieerd

3. Wat betreft cat 4 en 5 van ons nieuw model : dit nemen wij ongewijzigd over van LABEL, aangezien zij dit op hun beurt ongewijzigd overnamen van SETPOS en reeds te kennen gaven dat dit deel niet ter discussie staat.

4. In ons nieuw model nemen we camera's op in de laagste categorie, in tegenstelling tot LABEL. Dit omdat enkel struikgewas en verlichting opnemen geen zin heeft, zoals LABEL doet. Dat controleert immers niemand, en de lijst van cat1 zal niet up-to-date gehouden worden in dit geval.

5. In ons nieuw model is een parking categorie 2 in tegenstelling tot LABEL niet voorbehouden voor vrachtverkeer. Zonder actief toezicht heeft het immers geen zin om een parking uitsluitend voor te behouden voor vrachtwagens

6. Een omheining alleen zonder camera heeft geen zin, een camera alleen heeft meer zin dan een omheining alleen. Wij kiezen in ons nieuw model dan ook voor een omheining die dient ter ondersteuning van de camera, omdat de camera op die manier steeds de nummerplaten zal vastleggen van het verkeer dat geforceerd de camera moet passeren.

7. Betreffende het door LABEL genoemde aspect "quality" (met max 5 sterretjes aangeduid) : LABEL wil zowel wat zeggen over veiligheid als over het comfort van de chauffeur op een parking. Zij voorzien hiervoor ook 5 categorieën, ditmaal met sterretjes aangeduid (in tegenstelling met veiligheid dat met 1 tot 5 slotjes wordt aangeduid).

Bij ons eigen nieuw ontwerp dat hier voorligt kunnen we dan ook niet anders dan, indien we enige congruentie willen nastreven met LABEL, hierover ook iets te zeggen. Bovendien hechten ook de transportfederaties zoals Febetra en SAV belang aan dit aspect, een reden te meer om comfort toch mee te nemen in het ontwerp.

Maar, wij wensen enkel de basisvoorziening te omschrijven (toilet, douchecellen, horecafaciliteit, etc..). Bijkomende faciliteiten is een kwestie van de vrije markt te laten spelen. Wij willen deze basiseisen meteen ook koppelen aan de veiligheidscategoriën, zodanig dat geen dubbel kwalificatiesysteem moet gehanteerd worden, een voor veiligheid en een voor "kwaliteit".

Terzijde, wij spreken ook niet over "kwaliteit", maar over comfort, een term die volgens ons duidelijker is. Concreet wil dit zeggen dat vanaf categorie 3 een basisvoorziening qua comfort voor de chauffeur wordt geëist.

8. Je zou grofweg kunnen stellen dat onze "oude" categorie 1 nu categorie 1 en 2 is, onze "oude" 2 nu 3, en onze "oude" 3 nu 4 en 5. De Belgische proefprojecten zullen zich voornamelijk in categorie 3 situeren.

9. Een detectiesysteem wil zeggen dat er automatisch een alarm afgaat indien iemand bijvoorbeeld over het hek wil klimmen (door wijziging in het magnetisch veld van de omheining of dergerlijke..).

10. Het verschil tussen greppen en gracht = een greppel dient om het onopzettelijk rammen van de omheining te voorkomen, een gracht om het opzettelijke rammen te voorkomen.

Nieuw Belgisch model (dat ook aan LABEL zal voorgesteld worden)

Voor iedereen toegankelijk / gratis voor gebruiker

Voor iedereen toegankelijk / gratis voor gebruiker

enkel vrachtvervoer / betalend voor gebruiker

enkel vrachtvervoer / betalend voor gebruiker

enkel vrachtvervoer / betalend voor gebruiker

Geen omheining vereist, geen slagboom of toegangshek vereist

Wel omheining, maar zonder slagboom of toegangshek

OF

Een parking waar slechts één ingang en één uitgang mogelijk is

Omheining met slagboom

omheining + greppel + toegangshek

omheining + detectiesysteem + gracht + toegangshek

CCTV dome model voor de volledige parking; waarvan de beelden worden opgeslaan ter ondersteuning van het recherchewerk van de politiediensten

CCTV dome model voor de volledige parking + vaste CCTV van de in- en uitrit die de nummerplaten vastlegt; waarvan de beelden worden opgeslaan ter ondersteuning van het recherchewerk van de politiediensten

- CCTV ingebouwd in de betaalautomaat die staat bij de ingang waar de chauffeur een ticket neemt (gericht op het aangezicht van de chauffeur)

- CCTV vast model die de nummerplaat vastlegt bij het binnenrijden van de parking

- CCTV dome model op de parking en omheining gericht

- de beelden worden opgeslaan + 24/24 bekeken door een privé-bewakingsfirma van op afstand

Controle van nummerplaat en controle van ID van bestuurder; ter plaatse of op afstand; + logboek

Controle van nummerplaat, controle van ID van bestuurder en controle van voetganger; ter plaatse; + logboek

-CCTV omheining

-CCTV in- en uitgang

-bekijken beelden ter plaatste of op afstand

-CCTV omheining

-CCTV in- en uitgang

-CCTV parking

-bekijken beelden ter plaatste of op afstand

-poortgebouw

-draagbare paniekknop (in contact met centrale)

-continue draagbare communicatiemogelijkheid tussen alle on-site veiligheidspersoneel en een externe centrale

reserveren mogelijk

Geen struikgewas

verlichting

Praatpaal

Nummer hulpdiensten duidelijk aanwezig

Erkenningsprocedure

Schema van de erkenningsprocedure :

indiening dossier (uitbater)

aftoetsen met checklist (BiZa)

controle ter plaatse (BiZa / Gewest / PZ / Gemeente)

Opstellen dossier ter beraadslaging (BiZa)

beraadslaging (overlegplatform)

negatief advies

bijkomende elementen?

beraadslaging (overlegplatform)

erkenning

controledossier (uitbater)

na 1 jaar

Opmerkingen gemaakt door het overlegplatform n.a.v. de door ADVP voorgestelde procedure en het bijhorende huisregelement (waarin de procedure tot toekenning wordt omschreven) :

  • Voorzien in een clausule dat de eisen gewijzigd kunnen worden in functie van de wens naar conformiteit met Europa.
  • De rol van de gewestelijk overheden (met name bij het indienen van het dossier) dient geminimaliseerd te worden. Tenslotte vervaagt deze rol nu we ook parkings verwijderd van de autsnelwegen insluiten.

Het reglement met de concrete uitwerking vindt u onderaan in bijlage 5.

Wegsignalisatie: symbool

- Er werd beslist om hiervoor te wachten op de uiteindelijke voorstellen van LABEL. Het overlegplatform is van mening dat, nu LABEL duidelijk vooruitgang maakt, het zinloos is om hier dubbel werk te verrichten.

- Anderzijds is het zo dat het niet onverstandig is om een BENELUX-verhaal te brengen. Indien LABEL toch niet het verhoopte resultaat levert, kunnen we op deze manier nog altijd druk zetten om de zaken te doen vooruitgaan.

- Wat er ook beslist wordt binnen LABEL, het huidig voorstel heeft zijn tekortkomingen. Bijvoorbeeld de "overflow" aan informatie op de borden in sommige gevallen, maar vooral de layout van het bord, dat bijvoorbeeld in België wegens beperkingen al niet kan. Een goede suggestie is om de kleur van het bord bijvoorbeeld vrij te laten kiezen door de lidstaten, die dit dan kunnen doen binnen de door hen gehanteerde reglementering.

10 adressen LABEL:

LABEL vraagt een lijst met parkings in België. Zij zullen in de nabije toekomst starten met een toekenning van categoriën, maar daarvoor hebben zijn uiteraard gegadigden nodig. Het hoeven geen parkings te zijn die voldoen aan de hoogste eisen, aangezien hun systeem ook minder "bewaakte" parkings in beschouwing neemt. Alle input is welkom, een eenvoudig mailtje naar Jeroen De Stercke met vermelding van een parking, of een lijst in bijlage, is prima.

Volgende vergadering : 8 oktober 2009, 13u30, Waterloolaan 76 1000 Brussel

Aanwezig :

Hucorne Sandrine WPR

Laurent Levis DGJ/DJB

Van Impe Patricia FEBETRA

Yves Rubens MOW

Clicq Victor MOW

Fonteyn Freija SAV

Bodranghien Michelle MET

Van Wettere Julien OTM

Van Holme Serge BVT/ABAM

Boeve Marnix G4S

Verbeiren Karolien Securitas

Glorie Jérôme BiZa ADVP

De Stercke Jeroen BiZa ADVP

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1