OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Vlaanderen 1980-2010

1980 Aan de wieg staat ervaring, visie, ambitie, inzet

In 1980, in Kortrijk, zag een nieuwe vereniging officieel het levenslicht. De echte voorbereidingen begonnen echter reeds in mei 1978. Aanleiding waren de gebrekkige transportopleidingen. De cursussen rond transport en expeditie ontbraken in het werkveld van de transportverantwoordelijken uit het bedrijfsleven. Contact met diverse instellingen en organisaties bracht de initiatiefnemers bij het Vormingsinstituut voor KMO te Kortrijk. Het antwoord van Dhr. Gilbert Vermeersch, de toenmalige verantwoordelijke, was zeer nuchter en bood meteen een oplossing: 'Wat er niet is moeten we opbouwen!'.

Dat was de start:

onder de impuls van een vijftal verantwoordelijken voor het transport, met name:

D. Depuydt, Barco N.V. Kuurne - J. Himpe, L.V.D. Gullegem - W. Vankeirsbilek, Christiaens & Kdrs N.Y. Beveren-Leie - P. Rysman, Stagro N.V. Harelbeke en J. Delanghe, Klippan N.V. leper, werd eind 1979 in Kortrijk het idee geboren om te starten met een groepering van Traffic managers.

De ideeën die aan de basis van dit initiatief lagen waren:

  • Analoog aan de expeditiebedrijven een eigen vereniging opstarten.Praktische ervaring uitwisselen: Iedere Traffic manager met enige jaren ervaring bezit, meestal zonder het zelf te beseffen, een schat van praktische ervaring. Het onderling uitwisselen van deze ervaring moest voor iedereen een verrijking betekenen.
  • De rol van de Traffic Manager: In de bedrijfswereld moest het besef groeien dat de Traffic manager niet alleen instaat voor het verzenden van de goederen (export), maar dat hij eveneens de aangewezen persoon is om de import van goederen in het bedrijf volledig ter harte te nemen. De Traffic Manager zou in een vroeger stadium van het productieproces ingeschakeld moeten worden zo beschikt hij tijdig over de nodige informatie om de voor de firma meest efficiënte en rationele wijze van verzending of in ontvangstname te bepalen. De Traffic Manager zou indien noodzakelijk optreden met het nodige gezag, vóór het starten of beëindigen van het productieproces wijzigingen of aanpassingen kan voorstellen, voor het vlotte verloop van het gehele proces.Update en openstellen van vakkennis: Een ander objectief van de vereniging bestond erin aan de leden de mogelijkheid te bieden hun vakkennis in de voortdurend evoluerende wereld van het vervoer « up to date » te houden. In de veelheid van informatie, die ons bereikte, was het immers moeilijk door het bos de bomen te zien. Daarom was het selectief en kritisch bijhouden van degelijke vakliteratuur, met inzage mogelijkheden voor alle leden, één van de grote doelstellingen.

Het kan en mag gezegd worden dat het eerste werkjaar geslaagd was. Getuige daarvan de talrijke aanwezigen op deze bijeenkomsten. Zelfs Traffic Managers van over de West-Vlaamse grenzen stonden er op iedere maal aanwezig te zijn. Tijdens verschillende meetings werd bepaald hoe men een efficiënt opleidingspakket kon starten. De basis van de O.T.M.-organisatie was gelegd.

Een samenkomst wordt een vereniging

De doorbraak kwam echter in oktober 1979, namelijk bij een poging om verkoopsmensen op te leiden om te onderhandelen over leverings -, transport- en betalingsvoorwaarden.

Dhr. Frans Somers, Antwerps Expediteur in hart en nieren, die in de afdeling West-Vlaanderen een paar keer komt spreken over de problematiek in de vervoersketting, zorgt er voor dat een zekere bekendheid aan de bijeenkomsten wordt gegeven. De basis van de eerste opleidingen werd vastgelegd.

Wanneer een aantal personen regelmatig samenkomen, spreekt men al snel van een vereniging die kreeg dan ook de naam: T.M.V.(Traffic Managers Vereniging).

In september 1980 verscheen in Het Kortrijks Handelsblad het eerste artikel over de vereniging onder de titel: 'Traffic Managers slaan de handen in elkaar'.

Het was echter niet altijd zo evident. Zowel de start van de Traffic Managers Vereniging (TMV) als de latere ontwikkeling en mutatie in 1987 naar de huidige Organisatie van Traffic Managers, (O.T.M.) is slechts mogelijk geweest dank zij de gedreven en onbaatzuchtige inzet van vele personen die onder de impuls van Dirk De Puydt overtuigd waren dat hun inzet en kennis een bijdrage zou leveren tot de opwaardering van hun opgavenpakket. Ook Transport Echo heeft actief mee aan de kar getrokken, in de overtuiging dat een organisatie als deze in het Belgische transportlandschap ontbrak.

1989 - Een vereniging wordt een organisatie

De Belgische transportverantwoordelijken, verenigd in O.T.M., schreven werkelijk een nieuw hoofdstuk in de Belgische transportgeschiedenis, de toon werd in Kortrijk gezet. Een initiatief dat later succesvol uitwaaide naar andere provincies.

Op 4 mei 1989 verschenen de statuten van de VZW in het Belgisch Staatsblad.

Nieuwe kernen te Brussel, Antwerpen, La Louvière en Gent werden door geïnteresseerden uit deze regio's in vrij korte tijd opgericht. Verder werd er een nationaal bestuur opgericht, dat de gedrags- en beheerslijnen moest bepalen en een sterke nationale organisatie zou opbouwen.

Voor men het goed besefte was er een tweetalige vereniging ontstaan, en werd een naamsverandering noodzakelijk. De naam O.T.M. werd geboren, waarin de woorden 'Traffic Manager' behouden werden, en 'vereniging' werd omgezet naar 'organisatie' dat in beide landstalen kon gebruikt worden.

Werking en groeiend ledenaantal

In het werkjaar 1989 werd het honderdste lid ingeschreven.

De Traffic Manager had duidelijk behoefte aan overleg met collega's. O.T.M. was een doeltreffend netwerkkanaal. De toon was gezet - van onderlinge strijd of concurrentie tussen leden was geen sprake. De ervaringen, de gedachten, de hot topics konden zeer open en concreet behandeld worden, gaande van vervoerproblemen, tariefstructuren, douaneaspecten, misbruiken, tot risico's en de nood aan opleidingen voor de sector.

Dit gebeurde dan ook rond welbepaalde, zeer praktijkgerichte werkprogramma's. Daarbij zorgde de nationale structuur voor de nodige coördinatie en uitstraling naar de andere partners in de vervoersketen.

Het groeiproces was begonnen, langzaam misschien, maar zeker en consequent. Het werd niet het zoveelste clubje, integendeel.

1995 – Terugblik Dirk De Puydt, gewezen nationaal voorzitter

Op 7 december 1995 werd te Kortrijk in bijzijn van verschillende prominenten en sympathisanten het 15 jarig bestaan feestelijk gevierd. Wij willen deze historische achtergrond niet afsluiten zonder een woord van de persoon die een grote rol heeft gespeeld bij de start van onze organisatie en die tevens een lange tijd Nationaal Voorzitter is geweest.

"Het moet in '76 of '77 geweest zijn, wanneer ik op zoek naar informatie over vervoer en aanverwanten op het VEV in Antwerpen belandde. Daar ging een vrijdagcursus door 'Exportmanager' waar gedurende een tiental weken over allerhande Exportonderwerpen werd gepraat.

Verloren geld dacht ik, want vervoer- of douanethema's werden nauwelijks behandeld.

Maar toch, op de laatste vrijdag kwam Dhr. Frans Somers ons onderhouden over (zee)vervoer en leveringsvoorwaarden.

Zijn openingszinnen ben ik nooit vergeten :

"Wie van u kent de 'blauwe' steen?"Het bleef stil in de groep.

"Wie van u exporteert er?" Vele handen gingen de lucht in.

"Hoe kunt u goederen versturen zonder "den blauwen steen" te kennen?" En het bleef weer stil.

En daarmee was de toon gezet.

Gewapend met de pas verworven kennis over de leveringsvoorwaarden keerde ik terug naar Kortrijk, bestelde bij de toenmalige Kamer voor Handel en Nijverheid, het (Engelstalig) ICC-boekje over de Incoterms en begon mij te verdiepen in de rechten en plichten van de verkoper en koper. Hoe meer alinea's ik las, hoe meer ik me de vraag stelde: hoe zouden andere bedrijven in de streek dit aanpakken? Een paar collega's opgebeld (in die tijd 'belde' de telefoon nog), maar niet veel wijzer geworden. Allez, we kunnen er eens over praten misschien.

Met de actieve steun van het Vormingsinstituut voor K.M.O in Kortrijk werd dan ook menige avond rond de tafel gezeten met enkele collega's. Er werd een logo gemaakt, (dat tot mijn grote voldoening nog steeds wordt gebruikt), een systematiek van vergaderingen en cursussen opgesteld, een bestuur gekozen en daar gingen we.

Het moet eind 2005 geweest zijn, een paar maanden vooraleer ik in brugpensioen ging, toen ik samen met het 'Corporate Purchasing Management' aan de C.E.O. mocht uitleggen waarom de transport- en aanverwante kosten voor het bedrijf zo hoog opliepen. Door het uniformiseren van de 'imputatienummers' en de ingebruikname van een nieuw computersysteem, kon men met de gekende 'druk op de knop' alle kosten opvragen.

We kregen 2 weken de tijd om een strategie uit te stippelen, teneinde die kosten drastisch te verlagen. Twee weken is een korte tijd, maar veel voorstellen konden onmiddellijk opgediept worden en mits een kleine aanpassing hier of daar en het wijzigen van de datum, zo worden voorgelegd. Vastgesteld werd dat niet zozeer de facturen van logistieke dienstverleners onze kosten de hoogte injoegen, maar dat structurele aanpassingen in het bedrijf ertoe zouden leiden om die kosten te verlagen. En deze keer met de steun van hogerhand.

Die kennis heb ik kunnen vergaren tijdens de vele bijeenkomsten in O.T.M.-verband.

Een vroegere collega vroeg mij praktisch na elke cursus, opleiding of O.T.M.-bijeenkomst :

"En, puitje, entwa geleerd vandage ?? As ge 'ja' kunt zeggen, ton ist goe!"

En als ik er nu op terugkijk, er zijn heel weinig momenten geweest, dat het niet goed was.

Het was eind 2009 toen ik door enkele bestuursleden werd opgezocht met de melding dat begin februari 2010 de viering van het dertigjarig bestaan zou plaats vinden. Intimi weten dat ik niet zoveel meer in het land ben, meteen de grote reden waarom ik niet nauwer meer betrokken ben met O.T.M., maar de website bezoek ik nog af en toe en als ik in de pers of op tv een 'transportreportage' zie waarin O.T.M. ter sprake komt, ja, dan ben ik fier. Fier op de gerealiseerde projecten, fier op de weg die werd afgelegd.

O.T.M. doe verder! Samen met u allen, kijk ik verder uit naar de toekomst."

Van Traffic vereniging naar verladersorganisatie: O.T.M. wordt "de stem" van de verladende industrie.

De oorspronkelijke benaming TMV (Traffic Manager Vereniging) werd stelselmatig vervangen door O.T.M. - "Belgische Multimodale Verladersorganisatie", gezien ons werkveld zich niet alleen beperkte tot de transportproblematiek maar zich meer over de totale logistieke keten uitbreidde. Later bij onze toetreding in 2005 tot ESC (European Shippers' Council), werd de naam aangepast tot 'O.T.M. Belgian Shippers' Council'.

De eerste stappen van dit groeiproces zijn nu achter de rug. In het logistiek landschap zijn veel actoren actief, waaronder raadgevende organisaties zoals het VBO, VOKA, POM's, ... enerzijds en wegvervoersfederaties zoals SAV, FEBETRA, UPTR,... anderzijds. Verder zijn er ook organisaties van expediteurs, logistieke dienstverleners en daarnaast nog de overheid en douane-autoriteiten. In dit landschap ontbrak de stem van de verladende industrie. Wij vonden het een taak van O.T.M. om deze leemte in te vullen.

Een nieuwe uitdaging stond voor de deur.

Kennis van de Logistieke Traffic Manager aanbieden

De bedoeling van O.T.M. bestaat erin enerzijds de kennis van de leden aan te bieden aan de bedrijfswereld. De noden op gebied van transport, wetgeving, opslag, magazijninrichting en andere logistieke vereisten, nemen steeds toe.

O.T.M. is er ook vast van overtuigd dat de functie "Logistic – Traffic manager " een meerwaarde betekent bij het opstellen van transportconcepten, marketing, aankoop van diensten, kostenopvolging, douane, goederenverzekering, enz.

Deze ruime waaier van activiteiten bevat heel wat elementen, waar veel kan geoptimaliseerd worden. Een efficiënte en een doorgedreven kostenbeheersing in het logistieke bedrijfsgebeuren levert een belangrijke bijdrage in het totale bedrijfsresultaat.

Vertegenwoordiging in commissies en op plaatsen waar de problemen behandeld worden

Een ander objectief voor O.T.M. Zij richt zich op het verdedigen van de beroepsbelangen van de "Verlader". Dit wordt bereikt via aanwezigheid in verschillende commissies, in overlegstructuren waar transport-en logistieke problemen behandeld worden.

O.T.M. levert met haar praktische kennis vanuit het bedrijfsleven een positieve bijdrage bij deze besprekingen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1